خدمات من

تدوین پلن

برای کسب و کار شما

افزایش فروش

با ایجاد مزیت رقابتی

نحوه کار من

اولین و مهم ترین کاری که بایستی سعی در ایجاد آن کنیم ترمیم زنجیره ارزش و ایجاد ماندگار تر است. اما آیا همیشه تمرکز باید بر سود باشد؟به طور قطع خیر. توجه به کسب و کار با تمرکز بر تحلیل ماتریسهای ارزیابی چون PTS, SWOT, ADLC, SPACE,  Three Horizons, Analisys Value Chain, Customer Journey صورت می گیرد.