گروه سینمایی لومیر

لومیر بر آن است که با به کارگیری ظرفیت های فرهنگی و هنری موجود در کشور به تولید فیلم و محصولات سینمایی در انواع سبک ها و ژانر های فراموش شده در سینمای ایران پرداخته و در این مسیر افقی درخشان برای سینمای کشور در جایگاه جهانی متصور است